Egy korabeli hamis és egy eredeti 1920-as 5000 koronás összehasonlítása.


Hamisítvány:
Eredeti:


Korabeli említések:

A hamis 5000 koronásokat be kell szolgáltatni.
A hamis 5000 koronások ügyében tovább nyomoz a rendőrség. Most a forgalomba hozott hamis pénzeket gyűjtik össze. Eddig 10 darab hamis ötezer koronást szereztek meg. A többi forgalomba hozott pénz még nem jutott a rendőrség kezébe. A rendőrség figyelmezteti mindazokat, akik ilyen hamisítványok birtokáiba jutottak, hogy azokat haladéktalanul szolgál­tassák be a főkapitányságra, mert különben elleniük is
megindul az eljárás.

- Szózat, 1922. április 23.

Elfogott pénzhamisitó banda.
Az utóbbi időben Budapesten és környékén hamis öt­ezer koronások kerültek forgalomba, melyeknek előállítóit a rendőri nyo­mozás kiderítette Szabó Lajos cinkografus, Krecs Nándor nyomdász, Szendrei Pál kovács, Szendrei Mihály ko­vács és Bán Sándor bognár mester budapesti lakósok személyében.
A detekívek Szabó Lajos Rákosszentmihályon levő lakásának fáskamrájában a földben egy méter mé­lyen beásva 130 drb. részben elkészí­tett, részben felvágatlan ötezer koronást találtak és Szendrei Mihály házá­ban ugyancsak a földben elásva meg­találták az összes köveket, festékeket és egyéb szerszámokat, melyek a hami­sításhoz kellettek. A tettesek beismerték a bűnüket, sőt bevallották, hogy ezer koronáso­kat is hamisítottak, ezeknek kellékeit azonban már megsemmisítették.
A köveket Szabó Lajos rajzolta s a társaság önmagát Orell Füssli buda­pesti fiókjának nevezte és azt mond­ták tréfásan, hogy kár, hogy a kor­mány Zürichben nyomatja a pénzt, holott ők ép oly jól előállítják a pénzt, csak a festékük nem volt egészen jó. A jelenleg forgalomban levő hamis ötezer koronás bankjegyek a követ­kező számokkal vannak ellátva : 5 B01.073600; 5 B 01.074603, 5 B 01.73609. A hamisítványok színezése vörö­sebb árnyalatú, a kettős keresztnél pedig a barna rész néha a fehér síkra tolódik el, továbbá a női fej kissé kövérebbnek látszik.

- Munkás, 1922. április 22.

A forgalomba került 5000 koronás utánzott (hamisított) államjegyek műszaki leírása.
A forgalomba került utánzott (hamisított) 5000 koronás államjegyek elfogadásának meggátlása cél­jából, az 5000 koronás államjegyek eddig ismeretes

hamisítványának műszaki leírását a m. kir. postahivatalokkal miheztartás végett az alábbiakban közlöm:
Az utánzott 5000 K-ás államjegy nem piros- és zöldszínű gyapotszálakkal átszövött, hanem közönsé­ges fehérszínű papiroson fotolitografiai eljárással és kézirajzi pótlással van előállítva, amelyen a gyapot­szálak zöld, piros színezete tollal és zöld, piros tintá­val van utánozva, amelyek vízzel könnyen eltávolithatók. Az elő- és hátoldalon az egész jegyen átterjedő világos sárgásbarna színű díszítményes rajzó alap nyomatnak, a guilloche díszítményű keretnek és az annak középmezejében levő alapnyomatnak és közép­ díszítményének rajzvonalai a valódi államjegyek rajz­ vonalaitól eltérőek,  vastagabbak és tompák.
Az előoldalon a világoszöld színű díszítményes rajzó középrózsa alsó és felső körívei a valódi állami jegyek köríveivel szemben nagyobb görbületűek. A keret­rajz ívesen hajló felső lécének közepén lévő magyar országcímerben a hármashalmon levő korona az eredeti államjegytől eltérően egyszerűbb kivitelű és a pólyákban 11 függőleges vonal helyett csak 8 függőleges vonal van. A keretrajz jobboldali lécének közepén tojásdad
alakú mezőben a Hungária koronás mellkép vonal­zása ritkább és hiányos, az arc rajzilag eltorzított és kifejezéstélen. Az arc jobboldali hajfonatának alsó részén, nem mint az eredetinél négy, hanem csak három, a baloldali haj fonat középrészén pedig hét helyett csak öt gyöngy látható. A középmezőben levő szöveg betűi vékonyabbak, valamivel kisebbek és egyenlőtlenek. A hátoldali keret hossznégyzetalakú mezőjének világos sárgásbarna színű ékítményes rajzó dessin-alapnyomat közepén levő guilloche rajzú középdíszít­ménye az eredeti államjegytől eltérően szélesebb és az az egész középmező szélességét betölti. Ennek az utánzott (hamis) államjegyeknek úgy az elő, mint a hátoldalán levő alapnyomatok színe az eredeti állam jegytől eltérően sötétesebb színnel, a keretdíszítmény színe pedig az eredeti sötétbarna színétől eltérően vörösbarna színnel van nyomva.

- Posta és Távírda Rendeletek, 30. szám, Budapest, 1922 május hó 8-án.

KP